Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest: Budowa siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj - wybuduj, nr ref.: MUZEUM/GW/01/2018

STATUS: Udzielenie zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ("SIWZ")

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy  (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (wzór) .xml / JEDZ (wzór) .pdf

Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 do SIWZ - Pozwolenie na budowe

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt wykonawczy stanu 0 (zero)

Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy (cz. opisowa, cz. informacyjna) (Plik .zip)


Załącznik nr 9 do SIWZ - Kamienie Milowe

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (29.10.2018) - Zestaw nr 1


Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (08.11.2018) - Zestaw nr 2

 

dok_geol-inz - aktualizacja z dnia 08.11.2018r

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (09.11.2018) - Zestaw nr 3

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy  (wzór)  - wersja Word

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu (wzór) – wersja Word

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlany – wersja edytowalna .dwg

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (14.11.2018) - Zestaw nr 4

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (16.11.2018) - Zestaw nr 5

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (16.11.2018) - Zestaw nr 6

 

Informacja z otwarcia ofert dnia 26.11.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.02.2019r.